Het Participatiekompas jeugdhulp!

wegwijzer voor een krachtige participatieve werking binnen de jeugdhulpverlening. Met praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zorgprofessionals en hun cliënten.

”Participatie gaat over kinderen en jongeren betrekken, naar hun stem luisteren en hier gewicht aan geven. Het gaat over het recht van kinderen en jongeren om deel te nemen aan de zaken die zij willen en die relevant voor hen zijn. Het betekent niet dat kinderen en jongeren zomaar het laatste woord krijgen, wél dat volwassenen hen serieus nemen en gehoor geven aan wat zij te zeggen hebben.”

(Bron: De Roeck, L. (2020). Participatie in de Jeugdhulp, in Agora (36-4, pp 12-13).

”Ik leg dat altijd uit als een haven en een bootje. Iedereen, elk bootje heeft een haven. Da’s eigenlijk mooier om uit te leggen. Normaal gezien is uw haven uw mama of uw papa of uw familie hé. Maar ik ging van haven naar haven naar haven... doordat ik eigenlijk ofwel te snel mensen ging vertrouwen, ofwel juist minder snel. Maar ik vind zo hechtingsstoornis, aanpassingsstoornis, ADHD, altijd zo lelijke namen. Terwijl eigenlijk, ge moet die naam zelf niet weten. Een verhaal dat is veel mooier dan een diagnose.” (Jongere met hechtingsstoornis)

(Bron: Kwaliteitscentrum voor diagnostiek. (2020). Wat vind jij ervan?, in Agora (36-4, 9-12)

Het Participatiekompas is een professioneel reflectie-instrument dat richting geeft aan jeugdhulporganisaties om actief aan de slag te gaan met hun participatiebeleid. Het biedt praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zowel jeugdhulpmedewerkers als hun cliënten en het houdt rekening met het kader en de cliëntsystemen waarin zij opereren. Het Participatiekompas werd ontwikkeld vanuit de praktijk, in samenspraak met verschillende actoren en partners in de jeugdhulpverlening.

Dit instrument heeft bijzondere aandacht voor de trialoog tussen participatiecultuur, participatiepraktijk en ook het participatiebeleid dat doorwerkt van de cliënt en het cliëntsysteem naar de medewerkers en zo verder gaat tot in het kader van de organisatie.

Beeldlogo ParticipatiekompasHet instrument ondersteunt de participatieve werking op zowel microniveau (niveau van de hulpverlener in relatie tot de cliënt en het cliëntsysteem) als mesoniveau (niveau van de organisatie) en biedt de mogelijkheid om de ervaren noden vanuit de hulpverlener en/of de organisatie in kaart te brengen.
De omslag maken naar een participatieve werking of het verder integreren van participatie in het hulpverleningstraject is steeds een proces dat tijd en oefening vraagt. Het Participatiekompas biedt hands-on tools en methodieken om dit proces op te starten en stapsgewijs te doorlopen.

Het daarbij gepaard gaande reflectieproces leidt tot meer inzicht in wat de kansen en uitdagingen zijn voor een organisatie en wat er nodig is om efficiënt door te groeien naar een krachtige participatieve werking.

Waarom het Participatiekompas?